8 Aralık 2000,
Cuma
 Ana Sayfa
 Haber İndeksi
 Türkiye
 Ekonomi
 Dünya
 Spor
 Yaşam
 Dizi
 Yazarlar
 Hürriyet İstanbul
 Hürriyet Ege
 Hürriyet Akdeniz
 Kelebek
 İnsan Kaynakları
 
 
 Piyasanet
 Teknonet
 Astronet
 Eğlence
 Şehir Rehberi
 Hava Durumu
 Televizyon
 Bulmaca
 Seri İlanlar
 
 Üniversite Rehberi
 
 Agora'da Bugün
 Türk Basın Özetleri
 
 E-mail
Son güncelleme: 22:30

...Ve af tasarısı kabul edildi

Şartla salıverilmeye, dava ve cezaların ertelenmesine olanak sağlayan yasa TBMM’de kabul edildi.

Yasaya göre, 23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenen suçlarda verilen ölüm cezaları yerine getirilmeyecek. Bu durumda olanlar hakkında, tabi oldukları yasalardaki infaz hükümleri aynen uygulanacak.

Müebbet ağır hapis cezasına hükümlü olanların çekmeleri gereken toplam cezalarından; şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum edilenler ile aldıkları ceza herhangi bir nedenle şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya dönüştürülenlerin toplam hükümlülük süresinden on yıl indirilecek. İndirim, verilen her bir ceza için ayrı ayrı değil, toplam ceza üzerinden bir defa yapılacak. Bir kişinin çeşitli suçlarından dolayı cezaları ayrı ayrı tarihlerde verilmiş olsa bile, bu cezalarının toplamı üzerinden yapılacak indirim on yılı geçemeyecek.

Tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam cezalarından veya toplam hükümlülük sürelerinden on yıllık indirim yapıldıktan sonra ceza süresi veya hükümlülük süresi dolmuş olanlar, iyi halli olup olmadıklarına bakılmaksızın ve istemleri olmaksızın derhal, toplam cezaları on yıldan fazla olanlar ise tabi oldukları infaz hükümlerine göre fazla olan cezalarını çektikten sonra şartla salıverilecekler.

23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenen suçlar nedeniyle tutuklu olan sanıklardan;

 • Hazırlık soruşturmasında, iddianameye esas olan suçun niteliğine,

 • Son soruşturmada, iddianamede yazılı suça veya değişen suç niteliğine göre kanunda belirtilen cezanın asgari haddi esas alınmak suretiyle, tabi oldukları infaz hükümlerine göre on yıllık indirim gözönüne alınarak, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 30 gün içinde, kamu davası açılmamışlar için savcılıklarca, kamu davası açılan tutuklu sanıklar için mahkemelerce, dosyaları Yargıtay’da veya Askeri Yargıtay’da bulunanlar ilgili dairesince veya başsavcılıklarınca bu kanuna göre hesaplamalar yapılarak, tutukluluk halinin devamı veya kaldırılması hakkında karar verilecek.

  YARGILAMA YAPILACAK

  23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenmiş ve ilgili kanun maddesinde, ölüm, müebbet ağır hapis ve üst sınırı on yılı aşan şahsi hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülen suçlardan dolayı haklarında henüz takibata geçilmemiş veya hazırlık soruşturmasına girişilmiş olmakla beraber dava açılmamış olan sanıkların yargılamaları yapılacak.

  Yapılan yargılama sonunda mahkumiyetine karar verilenlere de hükmün kesinleşmesinden sonra, bu maddedeki şartla salıverilme hükümleri uygulanacak.

  23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenmiş ve ilgili kanun maddesinde öngörülen şahsi hürriyeti bağlayıcı cezanın üst sınırı on yılı geçmeyen suçlardan dolayı haklarında henüz takibata geçilmemiş veya hazırlık soruşturmasına girişilmiş olmakla beraber dava açılmamış veya son soruşturma aşamasına geçilmiş olmakla beraber henüz hüküm verilmemiş veya verilen hüküm kesinleşmemiş ise davanın açılması veya kesin hükme bağlanması ertelenecek, varsa tutukluluk halinin kaldırılmasına karar verilecek. Bu suçlarla ilgili dosya ve deliller, bu bentte öngörülen sürelerin sonuna kadar muhafaza edilecek.

  Erteleme konusu suç kabahat ise bir yıl, cürüm ise beş yıl içinde bu kabahat veya cürüm ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlendiğinde, erteleme konusu suçtan dolayı da dava açılacak veya daha önce açılmış bulunan davaya devam edilerek hüküm verilecek. Öngörülen süreler, erteleme konusu kabahat veya cürüm ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlenmeksizin geçirildiğinde, ertelemeden yararlanan hakkında kamu davası açılmayacak, açılmış olan davanın ortadan kaldırılmasına karar verilecek.

  ERBAKAN, CEZAEVİNE GİRMEYECEK

  Yasa’nın ikinci maddesine göre de 23 Nisan 1999 tarihine kadar sorumlu müdür sıfatı ile işlenmiş suçlar dahil basın yoluyla veya sözlü veya görüntülü yayın araçları ile yahut miting, kongre, konferans, seminer, sempozyum, açık oturum veya panel gibi her türlü toplantılarda yapılan konuşmalarla işlenmiş olup; ilgili kanun maddesinde öngörülen şahsi hürriyeti bağlayıcı cezanın üst sınırı 12 yılı geçmeyen suçlardan dolayı 12 yıl veya daha az şahsi hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum edilmiş bulunan kimselerin cezaları erteleniyor.

  Yasa yürürlüğe girdiği takdirde, kapatılan FP’nin yasaklı Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın kesinleşen hapis cezası da ertelenecek. Ancak, Erbakan’ın siyasi yasaklılığı sürecek.

  İNDİRİM KAPSAMI DIŞINDA KALAN SUÇLAR

  Yasayla devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile cumhurbaşkanına fiile tecavüz, ırza geçme, kötü muamele, çete kurma, rüşvet, yolsuzluk, uyuşturucu ticareti, tehdit, yolsuzluk ve bazı suçlar, tasarıda öngörülen indirimin dışında tutuluyor.

  TASARININ ÖNGÖRDÜĞÜ DÜZENLEMEYE GİRMEYEN TCK MADDELERİ
  BU MADDELERİN DÜZENLEDİĞİ SUÇLAR

 • 125. madde (devletin şahsiyetine karşı cürümler)
 • 126. madde (vatandaşın devlete karşı silah kullanması veya harbe katılması)
 • 127. madde (devlete karşı harbe veya düşmanca hareketlere tahrik-yabancı devlet müdahalesine çalışma-milli menfaatlere karşı hareketler),
 • 128. madde (Türkiye’yi harp tehlikesine koyma),
 • 129. madde (düşman askere hareketlerine yardım-düşmana yardım-düşmanla ticaret),
 • 130. madde (harp zamanında taahhüdü yerine getirmemek, taahhüde hile karıştırmak),
 • 131. madde (askeri tesisleri tahrip),
 • 132. madde (devletin güvenliğine, siyasi menfaatlerine ilişkin belgeleri yoketmek veya bozmak-devletin güvenliğine ilişkin bilgileri elde etme),
 • 133. madde (askeri veya siyasi casusluk),
 • 134. madde (taksirle işlenen casusluk),
 • 135. madde (gizli askeri bölgelere girme, devlet güvenliği ile ilgili belgeleri bulundurma),
 • 136. madde (devlet sırlarını ifşa),
 • 137. madde (yayınlanması yasaklanan haberleri ifşa),
 • 138. madde (devlet sırlarından yararlanma-devlet hizmetinde sadakatsizlik),
 • 139. madde (harp zamamında devlet buyruklarına uymamak),
 • 140. madde (vatandaşın yabancı memlekette milletine zararlı faaliyeti), (141. ve 142. maddeler daha önce kaldırılmıştı),
 • 143. madde (milletlerarası dernekleri izinsiz kurma, böyle bir derneğe izinsiz girme),
 • 144. madde (vatana manevi hıyanet-düşman devletten nişan veya aylık alma),
 • 145. madde (milli bayrağa veya milli alametlere saldırı),
 • 146. madde (devletin anayasa ve temel nizamlarını bozma),
 • 147. madde (bakanlar kurulunu devirme, çalışamaz hale getirme),
 • 148. madde (yabancı hizmetini asker yazmak veya silahlandırmak),
 • 149. madde (isyana ve birbirine öldürmeye teşvik),
 • 150. madde (fesatçılara vasıta tedarik),
 • 151. madde (fesadı resmi makama bildirmemek),
 • 152. madde (askeri komutanlıkların gaspı),
 • 153. madde (askeri ve zabıtayı itaatsizliğe teşvik),
 • 154. madde (halkı devlet kuvvetlerine karşı cürümleri işlemeye teşvik),
 • 155. madde (memleket emniyetini tehlikeye koyacak yayınlar- halkı askerlikten soğutma)
 • 156. madde (Cumhurbaşkanı’na suikast)
 • 157. madde (Cumhurbaşkanı’na fiili tecavüz),
 • 161. madde (savaş sırasında milli menfaatlere zarar),
 • 162.
 • madde (kanunun cürüm saydığı neşriyatı nakil etmek),
 • 168.madde (silahlı cemiyet ve çete kurmak),
 • 171. madde (devletin şahsiyetine karşı gizli örgüt kurmak),
 • 172. madde (devlete karşı halkı tahrik etmek),
 • 188. madde (tehditle bilgi almaya, kişiyi inancını, siyasi-sosyal görüşünü açıklamaya zorlama), 191. madde (tehdit),
 • 192. madde (yayın yoluyla tehdit),
 • 202. madde (devlet işleri aleyhinde işlenen cürümler, zimmet),
 • 205. madde (irtikap),
 • 208. madde (devlet için eşya-malzeme alım satımında yolsuzluk),
 • 209. madde (görevi kötüye kullanma-irtikap),
 • 211. madde, 212. madde, 213. madde (rüşvet suçları),
 • 214. madde (avukat, dava vekili ve noterlerin rüşvet suçu),
 • 216. madde (rüşvete aracılık etme),
 • 217. madde (rüşvetli mal ve değerlerin müsaderesi),
 • 218. madde (yetkisine girmeyen iş yaparak menfaat sağlama),
 • 219. madde (hakim ve savcıların rüşvet ve devlet işlerindeki suçları),
 • 240. madde (memurun görevini kötüye kullanması,
 • 243. madde (memurların kötü muamelesi),
 • 264. madde (patlayıcı madde imal etmek, ticaretini yapmak),
 • 298. madde (firar ve firara yardım),
 • 301. madde (firarı kolaylaştırma),
 • 302. madde (tutuklu ve hükümlünün kaçmasına yardım)
 • 303. madde (firarda memurun kayıtsızlığı, tedbirsizliği),
 • 305. madde (nakillerde tutuklunun firarına sebebiyet vermek),
 • 312’inci maddenin ikinci fıkrası (suça kapalı tahrik),
 • 313. madde (cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak),
 • 314. madde (cürüm işlemek için oluşturulan teşekkül mensuplarına yardım etmek),
 • 339. madde (evrakta sahtecilik),
 • 340. madde (resmi belgenin özünde sahtecilik),
 • 341. madde (resmi belgenin suretiyle sahtecilik),
 • 342. madde (memur olmayan kimsenin resmi belgede sahteciliği),
 • 343. madde (kişi hüviyet veya sıfatını ilişkin yalan doğrulamada bulunma),
 • 344. madde (ticari hüviyeti yanlış gösterme),
 • 345. madde (hususi belgede sahtecilik),
 • 346. madde (sahte belgeyi kullanma),
 • 347. madde (cezayı azaltan hal),
 • 347. madde (gerçek belgeyi yoketmek-bozmak),
 • 349. madde (çek ve senette sahtecilik),
 • 366. madde (devlet müzayedelerinde ve münakasada şiddet, tehdit),
 • 367. madde (müzeyedelerde tehdit, zorlama, rekabeti önleme),
 • 383. madde (kusurlu yangın, infilak, deniz kazası, batırma, tahribata sebebiyet),
 • 394. madde (umumun sıhhatini tehlikeye düşürecek şekilde gıda ve yiyeceklere zehir katma ve benzeri suçlar),
 • 403. madde (uyuşturucu imal ve ithal etmek),
 • 404. madde (uyuşturucu madde kullanma, kullanılmasın kolaylaştırma),
 • 405. madde (sahte reçete ile uyuşturucu madde satın alınması),
 • 406. madde (cezayı artıran özel haller),
 • 407. madde (sağlıkça arıza-cezayı artıran haller),
 • 408. madde (uyuşturucu kulanımını kolaylaştıran mahallerdeki eşyanın müsadere edilmesi ve eşyanın yarısının bedelinin suçu ortaya çıkaranlara verilmesi),
 • 414. madde (ırza tecavüz ve iffete tecavüz, küçükleri baştan çıkarma),
 • 415. madde (ırz ve namusu tasaddi),
 • 416. madde (zorla ırza geçme ve tasaddi),
 • 417. madde (cezayı artıran şahsa bağlı haller),
 • 418. madde (ırza tecavüzde suçun ağırlaşması),
 • 503. madde (dolandırıcılık),
 • 504. madde (dolandırıcılık suçunda cezayı artıran haller),
 • 505. madde (ehliyetsizleri dolandırma),
 • 506. madde (hileli iflas).
 • DİĞER KAPSAMDIŞI SUÇLAR

  Ayrıca, Askeri Ceza Kanunu’nun bazı maddelerince düzenlenen askeri suçlar ile Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunu’nun 26 ila 30, 33 ve 36’ıncı maddeleri, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 12’inci maddesi, Orman yakma ve benzeri orman suçları indirimden yararlanmayacak.

  Bunun yanı sıra Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 68’inci maddesinde, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununda, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’da, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7’inci maddesinde, Bankalar Kanunu’nda, Vergi, resim ve harçlara ilişkin kanunlarda yer alan suçları işleyenler indirimden ve salıvermeden yararlanamayacak.

  DAHA ÖNCE YARARLANANLARIN DURUMU

  Daha önce şartla salıverilme hükümlerinden yararlandığı halde yeniden suç işleyerek hüküm giyenler ile dahe önce çakarılmış bir aftan yararlananlar da indirime tabi olmayacak.

  İndirimden yararlanacak olanlara Cezaların İnfazı Hakkında Kanun’da öngörülen indirim hükümleri uygulanmayacak.

  Kanunun yayım tarihinden sonra cezaevinin disiplinini bozucu hareketlerinden dolayı disiplin cezası alanlar, Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine Dair tüzük Hükümlerine göre disiplin cezaları kaldırılmadığı sürece, yasa hükümlerinden faydalanamayacak.

  Haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunup da firar halinde olanlardan, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde resmi mercilere başvurup teslim olmayanlara indirim uygulanmayacak.

  Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

  İLGİLİ HABERLER
  • İktidar partilerinden 10 ret oyu
  • 77 yılda 52. af
  • Oğlu öldürülen eski vekil: Af kanımı dondurdu

 • Copyright 2000   Hurriyetim